Fakta

Ort:
Skellefteå
Poäng:
440
Längd:
88 veckor
Studietakt:
100
Studieform:
Distans
Ant. platser:
35
Startar:
2021-09-06
Sista ansökan:
2021-05-21 23:00
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Katarina Martinsdotter-Frohm
katarina@tcc.se

Anmälan öppnar

Arbetsmiljöingenjör

 

Är du intresserad av kunskapsutveckling, företagshälsovård, samt att skapa en säker arbetsplats?

Då är detta utbildningen för dig. Du får kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.

Utbildningen bedrivs på distans med två fasta träffar per termin på respektive studieort. Det är heltidsstudier som bedrivs dagtid.

Vad gör arbetsmiljöingenjörer?


I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen, samt att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.

Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan dels röra sig om sedan länge kända risker, dels om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter, material eller arbetssätt. På senare tid har till exempel användningen av nanomaterial uppmärksammats.

Arbetsmiljöingenjören är också skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen samt information och kontakter med myndigheter. De arbetar även med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Många av de i dag aktiva arbetsmiljöingenjörer på marknaden arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården.

I större verksamheter finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då framförallt har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare.

En del arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Utbildningens genomförande:

TCC använder sig av en processinriktad och problembaserad pedagogik vilken bygger på att den studerande under sin utbildning ska få så många verktyg och så få konkreta svar som möjligt. Då våra studerande har stora skillnader i sina bakgrunder och förutsättningar inleds utbildningen med att tydliggöra den aktuella inlärningsmetoden. Detta innebär bland annat att den studerande redan i starten av sin utbildning medvetandegörs om vilka krav skola, ledningsgrupp och utbildare ställer på den studerande för att den studerande ska vara så yrkesmässig som möjligt efter utbildningens genomförande. Vid utbildningens start presenteras också utbildningens organisation och ledning, de studerande får veta vilken roll utbildningsledare, ledningsgrupp och utbildare har men också vilken resurs dessa är under utbildningens genomförande. Under starten gås också olika former av studiemetoder och vikten av en god gruppdynamik igenom.

Utbildningens teoretiska delar bygger till största del på verklighetsförankring och många av uppgifterna som ska genomföras har en koppling till det framtida yrket. Dessa fallbeskrivningar genomförs genom individuella insatser eller via gruppinsatser som en del av processpedagogiken. Fallbeskrivningarna är framtagna av arbetslivet för att säkerställa verklighetsförankringen och målen i aktuell kursplan.

Arbetslivet ska vara väl synligt i utbildningen vilket med fördel sker genom studiebesök och gästföreläsningar. I varje enskild kurs är målet att minst en gästföreläsning och/eller ett studiebesök ska genomföras.

Utförarna kommunicerar med de studerande via alternativa kommunikationssätt mellan föreläsningar och klassgemensamma samlingar. Detta sker i första hand med hjälp av olika digitala verktyg så som via utbildningens webb plattform, e-post, telefon och olika digitala mötesrum.

kursbeskrivning_ami

 

Distansförlagt lärande:

Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men för vissa kurser måste du ibland träffa lärare och studiekamrater. Vissa moment i en kurs, som till exempel gruppövningar och laborationer, går helt enkelt inte alltid att göra på distans.

Distansutbildningar med träffar innebär att vissa moment som till exempel introduktion, tentor eller laborationer görs på respektive studieort. För denna utbildning innebär det att du måste kunna resa till studieorten 2 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

Stor frihet och stort ansvar
Att studera på distans innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Du planerar själv för att kunna följa med i utbildningens planer, och även som distansstuderande innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka, dagtid.

Undervisningen kommer i huvudsak att ske i Zoom och vår lärplattform. Det är där du hittar allt ditt kursmaterial och pratar med medstuderande och lärare/utbildande konsulter via video och forum. Läraren lägger upp text, bild, filmer och annat som du behöver för din kurs och genom videokonferens kan du vara med i till exempel gruppdiskussioner. Även om ni sitter på olika platser så har du alltså kontakt med både lärare/utbildande konsulter och medstuderande via nätet.

 

 

13 kursmoment varav 3 Lärande I Arbete-kurser samt examensarbete.

Kurser:                                                                       
Arbetsledning, projektledning och kommunikation, 35 Yh poäng 
Arbetsmiljö och Säkerhet, 40 Yh poäng
Arbetsmiljöarbetets styrning, 25 Yh poäng
Arbetsmiljökunskap, 20 Yh poäng
Belastningsergonomiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Examensarbete, 35 Yh poäng
Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Kemiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Lärande i Arbete 1, 40 Yh poäng
Lärande i Arbete 2, 40 Yh poäng
Lärande i Arbete 3, 50 Yh poäng
Psykosociala arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Yttre arbetsmiljö, 15 Yh poäng

Antal poäng totalt: 440 Yh poäng

 

Behörighet:
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

Teoretiska kurser som finns på fler program
• Matematik 2, 100p
• Engelska 6, 100p
• Naturkunskap 2, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p