Fakta

Ort:
Skellefteå
Poäng:
440
Längd:
88 veckor
Studietakt:
100
Studieform:
Distans
Ant. platser:
35
Startar:
2022-09-05
Sista ansökan:
2021-05-21 23:00
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Katarina Martinsdotter-Frohm
katarina@tcc.se

Arbetsmiljöingenjör (Distans)

 

Är du intresserad av kunskapsutveckling, företagshälsovård, samt att skapa en säker arbetsplats?

Då är detta utbildningen för dig. Du får kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.

Utbildningen bedrivs på distans med två fasta träffar per termin på studieorten (Skellefteå). Det är heltidsstudier som bedrivs dagtid.

 

Vad gör arbetsmiljöingenjörer?

I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen, samt att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.
Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan dels röra sig om sedan länge kända risker, dels om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter, material eller arbetssätt. På senare tid har till exempel användningen av nanomaterial uppmärksammats.

Arbetsmiljöingenjören är också skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen samt information och kontakter med myndigheter. De arbetar även med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.
Många av de i dag aktiva arbetsmiljöingenjörer på marknaden arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården.

I större verksamheter finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då framförallt har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare.
En del arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Utbildningens genomförande och upplägg:

Utbildningen till Arbetsmiljöingenjör är en yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform.
Att studera på distans innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Du planerar själv för att kunna följa med i utbildning, och även som distansstuderande innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka, dagtid.
För denna utbildning innebär det att du måste kunna resa till studieorten 2 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

Distansförlagt lärande:

Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men för vissa kurser måste du ibland träffa lärare och studiekamrater. Vissa moment i en kurs, som till exempel gruppövningar och laborationer, går helt enkelt inte alltid att göra på distans.

Stor frihet och stort ansvar

Utbildningen bygger på tre centrala delar: Självstudier, problemlösning och arbete i basgrupper. Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen i PBL. Här väljer gruppen själva hur arbetet skall organiseras och har stor frihet för sina studier men också ett stort ansvar.
I utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom och projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser verklighetsbaserade case. För att YH-utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i grupp och med dina studiekamrater. Vi uppskattar att din studietid kommer att uppta 40 timmar i veckan.

Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

kursbeskrivning_ami 


 

 

13 kursmoment varav 3 Lärande I Arbete-kurser samt examensarbete.

Kurser:                                                                       
Arbetsledning, projektledning och kommunikation, 35 Yh poäng 
Arbetsmiljö och Säkerhet, 40 Yh poäng
Arbetsmiljöarbetets styrning, 25 Yh poäng
Arbetsmiljökunskap, 20 Yh poäng
Belastningsergonomiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Examensarbete, 35 Yh poäng
Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Kemiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Lärande i Arbete 1, 40 Yh poäng
Lärande i Arbete 2, 40 Yh poäng
Lärande i Arbete 3, 50 Yh poäng
Psykosociala arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Yttre arbetsmiljö, 15 Yh poäng

Antal poäng totalt: 440 Yh poäng

 

Behörighet:
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:
Matematik 2
Engelska 6
Naturkunskap 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

ELLER

Matematik 2
Engelska 6
Fysik 1
Kemi 1
Biologi 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2